Συμμετοχή της Άξιον Αγροτικής στο έργο Space 4.0

Το έργο Space 4.0 είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ – 2η Πρόσκληση: ‘Επιχειρήσεις’» και Κωδικό 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620. Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες (07/2022 – 12/2023).

Μέσα από το έργο Space 4.0 εξετάζεται ο τρόπος που τα δορυφορικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση διαφόρων τομέων της οικονομίας και εν γένει για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους στους φορείς και την πολιτεία.

Το έργο εστιάζει στη χρήση σύγχρονων διαστημικών τεχνολογιών και καινοτόμων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και μηχανικής μάθησης (Machine Learning – ML) για τη δημιουργία νέων εφαρμογών και εντοπίζει προκλήσεις που συνδέονται με αυτές τις τεχνολογίες, όπως η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και η αποτελεσματική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης.

Το έργο διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες εργασίας, με στόχο να ακολουθήσει μια αποδεδειγμένη προσέγγιση για την οργάνωση εργασιών έρευνας και ανάπτυξης, ανά τομέα της οικονομίας.

Η Άξιον Αγροτική συντονίζει την 4ης Ενότητα Εργασιών του έργου, με τίτλο ΙΑΠΕΤΟΣ (Αξιοποίηση δεδομένων παρατήρησης γης για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον γεωργικό Τομέα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία των φυσικών πόρων), η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης αειφόρου γεωργίας όπου γίνεται συνεχής παρακολούθηση παραμέτρων ανάπτυξης των καλλιέργειών από συστοιχίες UAV και διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα υπερυψηλής ανάλυσης.

Οι άλλες τρεις ενότητες εργασίας αφορούν:

  1. Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης και μοντελοποίησης ατμοσφαιρικών ρύπων.
  2. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης αλυσίδας αλγορίθμων και μεθόδων για τη μείωση της ποσότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και διάθεσης των δεδομένων στους αναλυτές του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου.
  3. Στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος διασύνδεσης έξυπνων μηχανισμών σε υποδομή νέφους που θα διαχειρίζεται δορυφορικά δεδομένα ωφέλιμου φορτίου και δεδομένα ατμοσφαιρικών ρύπων.