Πλεονεκτήματα & υποχρεώσεις προγραμμάτων ΟΕΦ 

H Άξιον Αγροτική, ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγωών (ΕΟΠ) σχετικά με τα πλεονεκτήματα αλλά και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση των προγραμμάτων ΟΕΦ 

Τα αιτήματα υποβάλλονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το αργότερο μέχρι τηνΠαρασκευή13 Φεβρουαρίου 2015,ενώ το πρώτο έτος του προγράμματος ξεκινά την 1η Απριλίου 2015. 

 

 

Σημαντικά πλεονεκτήματα
Τα τρία βασικότερα πλεονεκτήματα αυτών των προγραμμάτων είναι τα εξής: 

– Αξιοποίηση χρήσιμων δραστηριοτήτων για τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους
– Υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης
– Εκταμίευση προκαταβολώνσε συγκεκριμένες ημερομηνίες χωρίς καθυστερήσεις ή άλλο κίνδυνο μη καταβολής, εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι υλοποίησης του προγράμματος. 

 

Υποχρεώσεις από την υλοποίηση ενός προγράμματος
Πέρα απο τα σημαντικά οφέλη που μπορεί να έχει ένας φορέας από την υλοποίηση ενός προγράμματος, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του, τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται. 

Επειδή μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που τείνουν να “λησμονούν” να τις αναφέρουν στους ενδιαφερόμενους, κρίνουμε απαραίτητο να σημειώσουμε τα ακόλουθα: 

 

 1. Ενημερότητες και εγγυητική συμμετοχής
  Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, για να εγκριθεί ως ΟΕΦ, θα πρέπει να υποβάλλει στο ΥπΑΑΤ μιαΑίτηση Εγκρισηςη οποία θα συνοδεύεται από μια σειρά δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Ασφαλιστική Ενημερότητα
Φορολογική Ενημερότητα
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αναμένεται ναοριστεί στο 10%της αιτούμενης ενωσιακής χρηματοδότησης . Η Εγγυητική αυτή επιστολήπαραμένειδεσμευμένη μέχρι την λήξη και εκκαθάριση του τριετούς προγράμματος εργασίας δηλαδή μέχρι την 31/12/2018 

 

 1. Χρηματοδότηση και Ιδία Συμμετοχή
  Η χρηματοδότηση ενός προγράμματος αποτελείται από:

– Ενωσιακή Χρηματοδότηση (από 50% έως 75%)
– Εθνική Χρηματοδότηση (από 12,5% έως 25%)
– Ιδία Συμμετοχή (από 12,5% έως 25%) 

Το ποσοστό χρηματοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα τον τομέα δραστηριοτήτων και την κατηγορία δαπάνης. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο φορέας σας θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό το οποίο μπορεί να φτάσει για ορισμένες δραστηριότητες στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.(Τα προηγούμεναχρόνια πολλές δράσεις είχαν χρηματοδότηση 100%). 

 

 1. Εξόφληση ΦΠΑ αναδόχων και προμηθευτών
  Το ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και συνεπώς θα πρέπει να καταβάλλεται με την έκδοση των σχετικών παραστατικών.

 

 1. Απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό
  Για την υλοποίηση ενός προγράμματος, απαιτείταιτουλάχιστον ένα άτομοτης ΟΕΦ, το οποίο θα απασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τη διαχείριση του προγράμματος. Συνήθως το άτομο αυτό είναι ο λογιστής του φορέα που υλοποιείτο πρόγραμμα και θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον σύμβουλο διαχείρισης του προγράμματος (εξωτερικός συνεργάτης).

 

 

Αριθμητικό παράδειγμα εγκεκριμένου προϋπολογισμού 300.000 ευρώ 

Σε ένα εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό (ενωσιακή, εθνική και ιδία συμμετοχή)ύψους 300.000 ευρώκαι συνεπώς σε ένα ετήσιο προϋπολογισμό της τάξης των 100.000 ευρώ προκύπτουν οι ακόλουθεςετήσιεςυποχρεώσεις: 

Αφορά αιτιολογία  Απαιτούμενα ποσά  
Εγγυητική Συμμετοχής  20.850 ευρώ 
Ιδία Συμμετοχή  15.250 ευρώ 
Εγκεκριμένο πλαφόν εγγυητικών επιστολών προκαταβολής  87.716 ευρώ 
ΦΠΑ αναδόχων και προμηθευτών  23.000 ευρώ 

Διευκρίνιση 1η:
Τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογιστεί για το συγκέκριμένο αριθμητικό παράδειγμα και την ακόλουθη πιθανή κατανομή ποσών στους τομείς του προγράμματος ως ακολούθως:
Τομέας Α: 10.000
Τομέας Β: 30.000
Τομέας Γ: 20.000
Τομέας Δ: 20.000
Τομέας Ε: 10.000
Τομέας ΣΤ: 10.000 

Το ακριβές κόστος ενός προγράμματος μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια μόνο εφόσον καταρτιστεί σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και την κατανομή ποσών στους τομείς που σας ενδιαφέρουν καθώς το ποσοστό επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα τον τομέα και τηνκατηγορία δαπάνης. 

Διευκρίνηση 2η: 

Οι δαπάνες προσωπικού ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη όπως ξεκάθαρα ορίζεται στο στοιχείο γ), παράγραφος 3, άρθρο 4, του κανονισμού 611/2004.
Συνεπώς οι υπεύθυνοι των ΟΕΦ θα πρέπει να είναι εξαιρετικάεπιφυλακτικοίμε όσους υπόσχονται “επιστροφή” των δαπανών προσωπικού ή και άλλων δαπανών μέσω “περίεργων τριγωνικών συναλλαγών”, εξετάζοντας προσεκτικάπως θα τιμολογηθούν αυτές οισυναλλαγές. 

————————– 

Για τον έγκαιρο και ορθό σχεδιασμό μιας πρότασης και τον έλεγχο επιλεξιμότητάς σας ως δικαιούχο οργάνωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Συντονισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ στο 210 3210621, είτε μέσω email στο info@axionagro.eu.